500 zł z PFRON. Dla kogo?

Od 10 kwietnia 2020 r. osoby z niepełnosprawnością lub ich opiekunowie mogą składać wnioski o wsparcie w wysokości 500 zł netto w ramach nowego programu pomocowego PFRON. Został on uruchomiony w związku ze stanem epidemii w Polsce, spowodowanym przez COVID-19. Wyjaśniamy, dla kogo program jest przeznaczony, jakie wsparcie można otrzymać i jak się o nie starać.
O wsparcie mogą ubiegać się:
  • uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;
  • uczestnicy środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  • podopieczni dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  • podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czyli prowadzonych przez organizacje pozarządowe;
  • uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

Żródło: http://www.niepelnosprawni.pl

Świadczenia stomatologiczne
w ramach NFZ

Przychodnia przy ul. Zagnańskiej 84 B zespół lekarzy wykonuje leczenie i inne zabiegi stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym (narkoza). Od 1 stycznia 2013 roku przychodnia dysponuje nowoczesnym sprzętem do znieczulenia ogólnego.
Zapraszamy do skorzystania, rejestracja pod nr tel. 41 362 75 85 lub 662 614 237.

Żródło: http://www.motomed.com.pl

Bezpłatne leczenie stomatologiczne
dla osób z autyzmem

Od 28 maja 2008 r. dzieci, młodzież i osoby dorosłe z autyzmem mają prawo, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, do bezpłatnego leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym (pod narkozą). Dokumentem potwierdzającym prawo do leczenia zębów w narkozie jest orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia) lub orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności (w przypadku osób powyżej 16 roku życia). Orzeczenia te wydaje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Żródło: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 6 maja 2008 r.

Ulga na przejazdy kolejowe i komunikacji miejskiej

Renciści i emeryci (a także małżonek, na którego pobierany jest dodatek rodzinny) maja prawo do: dwóch jednorazowych przejazdów w ciągu roku kalendarzowego z ulgą 37% w 2. klasie pociągów osobowych, pospiesznych i ekspresowych, 48% ulgi w opłatach komunikacji miejskiej na podstawie aktualnego odcinka renty (emerytury) wraz z dowodem tożsamości. UWAGA! Należy pamiętać o tym, że bilet na przejazd "tam i z powrotem" jest traktowany jako dwa oddzielne przejazdy. Emeryci i renciści nie mają zniżek w autobusach PKS.

Żródło: http://www.niepelnosprawni.pl

Poradnik
ulgi i
uprawnienia

Więcej na temat ulg i uprawnień
przysługujących osobom
niepełnosprawnym na stronie:

www.niepelnosprawni.pl
Dodatek
mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy nie ma charakteru uznaniowego, lecz przyznawany jest według zasad ściśle określonych przepisami. Dodatek przyznaje się na okres 6-ciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku, w drodze decyzji administracyjnej, wydanej w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między 100% naliczonych wydatków a określonym procentowo wskaźnikiem od dochodów w zależności od ilości osób.

Żródło: MOPR w Kielcach

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Osoba ubiegająca się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Wysokość dodatku wznosi: 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku pow. 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Żródło: MOPR w Kielcach

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Osoba ubiegająca się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza: kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, gdy ojciec dziecka jest nieznany. Wysokość dodatku wynosi: 185,00 zł miesięcznie, 265,00 zł miesięcznie w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Żródło: MOPR w Kielcach